Obchodní podmínky NeztraťKontakt

 

I. Úvodní prohlášení

1)Tyto podmínky poskytování softwarové aplikace Neztraťkontakt (dále jen „Podmínky“) upravují užívání aplikace Neztraťkontakt (dále jen „Softwarová aplikace“) na základě smlouvy uzavřené mezi obchodní Intelia s.r.o., IČ 06118861, se sídlem Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 276473 (dále jen „Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“).

1.Tyto Podmínky upravují práva a závazky stran vzniklé na základě smlouvy o poskytování Softwarové aplikace Neztraťkontakt uzavřené vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele a dále smlouvy o poskytování Softwarové aplikace Neztraťkontakt.

2.Pokud uzavíráte smlouvu jménem Nabyvatele - právnické osoby, prohlašujete, že jste plně oprávněni k platnému uzavření smlouvy.

3.Užíváním softwarové aplikace Neztraťkontakt potvrzuje, že jste si přečetli tyto podmínky, rozumíte jejich obsahu a souhlasíte s tím, že jste vázáni jejich ustanoveními.

II.Definice pojmů

1.Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené pojmy mají následující význam:

Softwarová aplikace – je softwarová aplikace Neztraťkontakt.

Poskytovatel – Poskytovatelem je strana Smlouvy, která se zavazuje umožnit za úplatu Nabyvateli užívání Softwarové aplikace, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě a těchto Podmínkách. Poskytovatel je správce osobních údajů Nabyvatele a Uživatele;

Nabyvatel – Nabyvatelem je osoba, které bylo na základě Smlouvy umožněno užívání Softwarovou aplikaci, ke kterému Poskytovatel vykonává autorská práva.

Smlouva – Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená s Poskytovatelem vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele, nebo uzavřená písemnou formou, na základě které je Nabyvateli umožněno užívání Softwarové aplikace.

Podmínky – Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytování Softwarové aplikace na základě uzavřené Smlouvy. Pokud při uzavření Smlouvy v písemné podobě není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání, nebo pokud platnost některých ustanovení těchto Podmínek není písemnou Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy Poskytovatele a Nabyvatele tyto Podmínky.

Uživatelský účet – účet vytvořený Nabyvatelem pro užívání Softwarové aplikace s vlastními přístupovými údaji. Uživatelský účet je založený registrací Nabyvatele do Softwarové aplikace. Poskytovatel umožňuje volbu z více variant Uživatelských účtů.

Uživatel - fyzická osoba vystupující na straně Nabyvatele, která prostřednictvím uživatelského účtu provádí přihlášení do aplikace; je subjektem osobních údajů

Poplatek – měsíční úplata za užívání Softwarové aplikace dle zvoleného varianty užití Softwarové aplikace dle aktuálního ceníku služeb.

Vyúčtovací období – měsíční úplata za užívání Softwarové aplikace.

Obč. zák. - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

III.Smlouva

1)Návrh na uzavření Smlouvy činí Klient vyplněním údajů v registračním formuláři dostupném na Portálu a následným odesláním vyplněných údajů pomocí k tomu určeného tlačítka. Před odesláním vyplněných údajů je může Klient zkontrolovat a případně opravit. Zaškrtnutím příslušného k tomu určeného pole a odesláním vyplněného registračního formuláře vyjadřuje Klient souhlas s těmito VOP a tyto VOP se pro něj stávají závaznými.

2)K uzavření Smlouvy dochází doručením přihlašovacích údajů Klientovi Poskytovatelem. Poskytovatel doručuje přihlašovací údaje na e-mailovou adresu uvedenou Klientem v registračním formuláři. Uzavřením Smlouvy zároveň dochází ke zřízení uživatelského účtu Klienta. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přihlašovacích údajů potřebných pro přístup k

uživatelskému účtu.

3)Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Klientovi služby prostřednictvím Portálu a Klient se zavazuje hradit za to Poskytovateli odměnu za podmínek stanovených v těchto VOP.

4)Má se za to, že údaje uvedené Klientem v rámci registrace jsou pravdivé a úplné. Odpovědnost vyplývající z neúplného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Klient. Pokud dojde ke změně některého z údajů Klienta obsažených v registračním formuláři, je Klient povinen o tomto neprodleně informovat Poskytovatele.

5)Poskytovatel není povinen Smlouvu či Dílčí smlouvu uzavřít a je oprávněn odmítnout nabídku k uzavření Smlouvy i Dílčí smlouvy i bez udání důvodu.

6)Klient souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy a Dílčí smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Poskytovatel si neúčtuje v této souvislosti žádné další poplatky.

7)K uzavření Smlouvy může dojít i jiným způsobem než způsobem popsaným v odst. 1 a 2. tohoto článku VOP; v takovém případě vzniká Smlouva nejpozději zaškrtnutím příslušného k tomu určeného pole vyjadřujícího souhlas s těmito VOP a odesláním tohoto souhlasu Poskytovateli.

8)Vyjádří-li Klient svůj souhlas s těmito VOP v průběhu trvání této Smlouvy, jsou pro něj do budoucna závazná tyto VOP namísto případných dřívějších obchodních podmínek, se kterými vyjádřil souhlas v minulosti.

IV. Užívání Softwarové aplikace

1)Na základě uzavřené Smlouvy, aktivace režimu placeného užívání a současného zaplacení Poplatku poskytuje Poskytovatel Nabyvateli právo užívání Softwarové aplikace v tomto rozsahu Uživatelského účtu. Užívání Software v režimu placeného užívání je spojeno s povinností Nabyvatele platit Poskytovateli Poplatek. Nabyvatel je srozuměn s tím, že povinnost platit Poplatek není vázána na faktické využívání Softwarové aplikace ze strany Nabyvatele v příslušném období ani na rozsah tohoto využívání.

2)Softwarovou aplikací je veškerý grafický, textový nebo jiný obsah, který se Nabyvateli nebo Uživateli zobrazí při užívání Softwarové aplikace. Poskytovatel vykonává všechna majetková práva autorů nebo jiných osob, které se svojí tvůrčí duševní činností podílejí na jeho vytvoření, a má zároveň všechna práva k obsahu internetové stránky, který není jako předmět ochrany chráněný právem třetí osoby z oblasti práva duševního vlastnictví. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že obsahem internetové stránky je veškerý software, který má možnost Nabyvatel nebo Uživatel při užívání Softwarové aplikace používat.

3)Poskytovatel tímto uděluje Nabyvateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Softwarové aplikace. Nabyvatel nemá právo na obdržení, prohlížení, užívání nebo na jiné nakládání se zdrojovým kódem Softwarové aplikace. Nabyvatel není oprávněný Softwarovou aplikaci bez souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového řešení.

4)Výše Poplatku se řídí ceníkem Poskytovatele uveřejněném na webových stránkách Poskytovatele (https://www.neztratkontakt.cz/cenik.html) v případě poskytování Softwarové aplikace na základě smlouvy uzavřené vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele nebo smlouvou v případě poskytování Softwarové aplikace na základě písemně uzavřené smlouvy. Ceny jsou uvedeny vždy bez DPH.

5)Zaplacením Poplatku vzniká Nabyvateli právo užívat Softwarovou aplikaci po dané Vyúčtovací období. První Vyúčtovací období počíná dnem aktivace režimu placeného užívání.

6)Poplatek je splatný na základě faktury s veškerými náležitostmi účetních a daňových dokladů vyžadovanými platnými právními předpisy, zejména zákonem o DPH. Faktury bude Poskytovatel zasílat Nabyvateli elektronickou cestou na emailovou adresu Nabyvatele uvedenou v registračním formuláři Splatnost faktury činí čtrnáct (14) dní ode dne jejího vystavení. V případě, že prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku přesáhne pět (5) dní, vyhrazuje si Poskytovatel právo zablokovat Nabyvateli přístup do Softwarové aplikace. Zaplacením dlužné částky Poplatku bude přístup Nabyvatele do Softwarové aplikace obnoven. Přesáhne-li prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku šedesát (30) dní, vyhrazuje si Poskytovatel právo Nabyvateli přístup do Softwarové aplikace bez dalšího jednostranně zrušit.

V. Další práva a povinnosti stran

1)Nabyvatel je oprávněn užívat Softwarovou aplikaci pouze osobně, resp. prostřednictvím pověřených osob. Své přístupové údaje k Uživatelským účtům je Nabyvatel povinen uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob.

2)V případě porušení této povinnosti odpovídá Nabyvatel za veškeré škody, které budou Nabyvateli nebo dalším osobám zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny.

3)Poskytovatel nijak nezaručuje, že funkce, které obsahuje Softwarové aplikace, budou vyhovovat požadavkům Nabyvatele.

4)Nabyvatel přebírá úplnou zodpovědnost a riziko za výběr Software pro dosažení jím zamýšlených výsledků, za jeho používání a výsledky, které se Software dosáhne.

5)Nabyvateli nevznikají uzavřením Smlouvy žádná práva k ochranným známkám Poskytovatele nebo třetích osob.

6)S výjimkou případů výslovně uvedených v této Smlouvě Nabyvatel ani Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Softwarové aplikace, ani z ní vytvářet souborná, či odvozená díla. Softwarové aplikace nejsou oprávněni využívat Softwarovou aplikaci k jakýmkoli účelům odporujícím této smlouvě nebo právním předpisům. Nabyvatel ani Uživatel nesmí Softwarovou aplikaci využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Nabyvatel ani Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Softwarové aplikace, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem.

7)Nabyvatel a Uživatel jsou povinni vždy respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. V opačném případě se toto jednání považuje za hrubé porušení smluvních podmínek užívání a Poskytovatel je oprávněn zrušit Nabyvateli a Uživateli přístupy do Softwarové aplikace bez dalšího.

8)Smluvní strany se dohodly, že Poskytovateli netrvá ani nevzniká vlastnické právo k datům Nabyvatele. Výhradně Nabyvatele je odpovědný za obsah dat uložených v rámci Softwarové aplikace https://www.neztratkontakt.cz/

9)Nabyvatel se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do prostředí Softwarové aplikace obsah, který by mohl obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkcionalitu Softwarové aplikace nebo ostatních Uživatelů. Dále není Nabyvatel oprávněn nahrávat obsah, jehož držení nebo šíření je ilegální, obsah, který je předmětem autorského práva nebo je součástí kriminální činnosti, rozesílat

prostřednictvím Softwarové aplikace nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k Softwarové aplikace jiného Uživatele nebo serverům Poskytovatele. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od této Smlouvy odstoupit.

VI. Ochrana údajů a informací

1)Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES správcem ani zpracovatelem osobních údajů, ale je pouze Poskytovatelem softwarového řešení a správcem registračních údajů registrovaných Uživatel. Poskytovatel nenese odpovědnost za způsob využití softwarového řešení Uživatelem.

2)Společnost Intelia s.r.o. dbá a garantuje dodržování standardů stanovených obecným nařízením a zaručuje bezpečnost zpracování osobních údajů, tj. registračních údajů registrovaných Uživatelů. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že nezpracovává údaje Uživatele, které nahraje do svého Uživatelského účtu.

3)Práva a povinnosti subjektů zpracování jsou podrobně popsána v samostatném dokumentu, který můžete najít webových stránkách (www.neztratkontakt.cz).

VII. Dostupnost služby

1)Užívání Softwarové aplikace činí každý na vlastní nebezpečí. Poskytovatel nezaručuje bezchybnost, stálost a nepřetržité fungování Softwarové aplikace, přičemž Uživatelé užívají služeb ve stavu a způsobilosti ke stavu užívání v době užití Softwarové aplikace

2)Pravidelná údržba systému je Poskytovatelem prováděna mimo běžnou pracovní dobu (8:00 – 17:00). O počátku pravidelné údržby budou uživatelé informováni prostřednictvím oznámení zobrazeného v uživatelském rozhraní Softwarové aplikace.

3)Poskytovatel není odpovědný za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Překážky, které lze dle předchozí věty považovat za okolnosti vylučující odpovědnost, jsou zejména: a) stávky, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami; b) teroristický útok; c) války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní omezení; d) úder blesku, zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy; e) události, na základě kterých bude vyhlášen stav nouze ve smyslu příslušných ustanovení energetického zákona.

4)Poskytovatel není a nebude odpovědným vůči Nabyvateli a Uživatelům za jakoukoli ztrátu dat, zmaření příležitosti, zisků nebo příjmů vztahující se ke Softwarové aplikaci.

VIII. Trvání smluvního vztahu a jeho ukončení

1)Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána; výpovědí ze strany Poskytovatele či

Nabyvatele; jednostranným zrušením přístupu Nabyvatele Poskytovatel z důvodů uvedených v těchto podmínkách.

2)Poskytovatel je oprávněn jednostranně zrušit přístup Nabyvatele do Softwarové aplikace v případě prodlení se zaplacením Poplatku delším než šedesát (60) dní. Poskytovatel i Nabyvatel jsou rovněž oprávněni Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí být zaslána poštou na adresu sídla společnosti/místa podnikání druhé smluvní strany. Nepodaří-li se tímto způsobem výpověď doručit druhé smluvní straně, má se za to, že byla doručena třetím (3) dnem od jejího odeslání.

3)Poskytovatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit svým jednostranným prohlášením, poruší-li Nabyvatel závažným způsobem některou z povinností vyplývajících mu ze Smlouvy, zejména použije-li Softwarovou aplikaci způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou nebo s povinnostmi vyplývajícími Nabyvateli z obecně závazných právních předpisů. Odstoupením Smlouva zaniká s účinky ke dni doručení odstoupení Nabyvateli. Pro doručování odstoupení od Smlouvy Nabyvateli platí obdobně ustanovení o doručování výpovědi.

IX. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

1)Spotřebitelem se rozumí v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem.

2)Klient, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy a Dílčí smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy.

3)Klient tímto výslovně žádá Poskytovatele o započetí poskytování služeb bezprostředně po uzavření Smlouvy, tedy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku. Klient tímto výslovně žádá Poskytovatele o započetí poskytování služeb bezprostředně po uzavření Dílčí smlouvy, tedy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Dílčí smlouvy dle tohoto článku.

4)Pro odstoupení od Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář, který je dostupný na následující adrese: http://adol.cz/VOP. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Poskytovatele uvedenou v těchto VOP, přičemž přijetí tohoto formuláře bude spotřebiteli bezprostředně potvrzeno.

5)Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy či Dílčí smlouvy dle tohoto článku, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy přijal, stejným

způsobem. Poskytovatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jelikož spotřebitel výslovné požádal Poskytovatele o započetí poskytování služeb bezprostředně po uzavření Smlouvy, tedy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, uhradí spotřebitel Poskytovateli poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy. Poskytovatel je oprávněn o tuto částku ponížit peněžní prostředky, které budou spotřebiteli vráceny.

X. Závěrečná ujednání

1)Poskytovatel je oprávněn Podmínky průběžně novelizovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny v podmínkách užívání.

2)Znění novelizovaných Podmínek Poskytovatel zveřejní na svých webových stránkách.

3)Práva vzniklá Nabyvateli ze Smlouvy a těchto Podmínek nesmí být postoupena na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

4)Závěrečná ujednání Vztahy ze Smlouvy se řídí českým právním řádem a v jeho rámci zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5)Všechny spory, které vzniknou mezi Poskytovatelem a Nabyvatele a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem.

6)Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).

7)V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených. Znění Smlouvy a těchto Podmínek představují mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem jedinou a úplnou dohodu vztahující se k Softwarové aplikaci, a plně nahrazují jakákoliv předcházející vyhlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace týkající se Softwarové aplikace.

V Praze dne 10.6.2018

Intelia s.r.o.